GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti NEREZOVÉ ŠROUBENÍ, s.r.o., se sídlem Letní 411, Hlubočky – Mariánské Údolí, PSČ 783 65, IČO 077 80 222, DIČ CZ077 80 222, zapsané 8. Ledna 2019 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77201, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek:

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem přímého marketingu. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing). Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování a profilování
Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že bude docházet k profilování (forma automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se k danému subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Správce využívá profilování pouze za účelem personalizace obchodních sdělení pro konkrétní subjekty údajů (cílená reklama).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese Info@nerezovesroubeni.cz.

Práva subjektu údajů
Správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení

 GDPR, zejména: práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, práva na výmaz, práva na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje tazateli kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – Dana škutová, emailová adresa: Info@nerezovesroubeni.cz.

Závěr
Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Žádná položka